Dag van de afwerking

Seminaries

Programma

SEMINARIEZAAL 1 - HALL B

SEMINARIEZAAL 2 - HALL B

Duurtijd: 45 min

Spreker Buildwise: Tom Haerinck

Door als schildersbedrijf je bedrijfsafval (verf- en solventresten, verpakkingsmateriaal, applicatiemateriaal, beschermingsmaterialen, etc.) correct te sorteren en laten verwerken vermijd je mogelijke sancties en draag je bij aan een snel evoluerende circulaire economie. Zo worden de verpakkingsmaterialen (lege verfpotten) al volop gerecycleerd en zijn er verschillende initiateven waarbij verfresten worden verwerkt tot nieuwe producten.

Maar hoe zit dat nu exact met de regelgeving? En welke opties heb je als schildersbedrijf om je afval te laten verwerken ? In deze informatiesessie geven we je een overzicht van de bestaande (regionale) regelgeving m.b.t. het sorteren en recycleren van bedrijfsafval in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bekijken we de verschillende inzamelingsmogelijkheden voor jouw bedrijfsafval.

We sluiten af met een discussiepanel waarbij we expertise uitwisselen over het afvalbeheer door schildersbedrijven en hoe dit de ontwikkeling van circulaire producten bij de coatingfabrikanten kan faciliteren.

  • Pedro Pattyn, CEO Pattyn Albert & Cie nv
  • Thieme Engelborghs, Onderzoeker ‘Duurzame en circulaire oplossingen ‘ – Buildwise
  • Lieven Seys, Marketing Manager – PPG
  • Carlos Coolsaet, Milieucoördinator – Boss Paints
  • Michiel Van De Plas, Manager strategische projecten – Valipac

Duurtijd: 45 min

Spreker Buildwise: Erik Kinnaert

Het is een wettelijke vereiste dat vensters en buitendeuren op de Belgische markt voorzien worden van een CE-Markering in het kader van de Europese bouwproductenverordening (BPV).  Uit de cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O. , Middenstand en Energie (FOD Economie) bleek dat bij de uitgevoerde controles in 2022 op het naleven van de wettelijke vereisten m.b.t. CE -markering van vensters en buitendeuren zoals vastgelegd in de BPV er bij 48% van de uitgevoerde controles sprake was van een “niet-conformiteit”. 

Uit deze recente cijfers blijkt dat er binnen de sector (bij schrijnwerkers, plaatsers en fabrikanten) verwarring heerst m.b.t. de na te komen verplichtingen in het kader van de BPV. Om de sector te ondersteunen heeft de FOD Economie een gids uitgebracht met informatie over het aanbrengen van de CE-markering en het opstellen van de vereiste ondersteunende documenten in overeenstemming met de BPV. 

 Deze infosessie zal aanvullende praktische informatie verschaffen op deze gids uitgegeven door de FOD Economie, door het verduidelijken van de te doorlopen praktische stappen om te komen tot de CE-markering van ramen en buitendeuren in he kader van de BPV.”

 

Duurtijd: 45 min

Spreker Buildwise: Floris Caluwaerts of Ilse De Pot

 

Wilt u meer weten over de plaatsing van brandwerende deuren?

Tijdens deze presentatie delen we de nieuwste ontwikkelingen in de plaatsing van deze deuren in België.

Daarnaast zullen we enkele praktische voorbeelden tonen en die duidelijk maken wat belangrijk is om niet te reproduceren op uw bouwplaatsen.

Durée : 45 min

Orateur Buildwise : Emmanuel Cailleux

En triant et en éliminant correctement vos déchets industriels (résidus de peinture et de solvants, matériaux d’emballage, matériaux d’application, matériaux de protection, etc.) en tant qu’entreprise de peinture, vous évitez d’éventuelles sanctions et contribuez à une économie circulaire en pleine évolution. Par exemple, les matériaux d’emballage (pots de peinture vides) sont déjà largement recyclés et il existe plusieurs initiatives où les résidus de peinture sont transformés en nouveaux produits.

Mais quelles sont les réglementations en vigueur ? Et quelles sont les options dont vous disposez en tant qu’entreprise de peinture pour faire traiter vos déchets ? Au cours de cette séance d’information, nous vous donnerons un aperçu des réglementations (régionales) existantes en matière de tri et de recyclage des déchets industriels en Flandre, en Wallonie et dans la région de Bruxelles-Capitale et nous examinerons les différentes options de collecte pour vos déchets industriels.

Nous conclurons par un panel de discussion au cours de laquelle nous échangeons d’expertise concernant la gestion des déchets par les entreprises de peinture tout en facilitant le développement de produits circulaires par les fabriquants des coatings.

  • Luc Gailly, CEO Gailly Braine Decoration SPRL
  • Florence Poncelet, Chef de projet ‘Solutions durable et ciruclaires’ – Buildwise
  • Coatingfabrikant: Kris Smolders, Commercieel directeur – AkzoNobel
  • Valipac : Xavier L’Hoir, Directeur Materialen en operaties – Valipac

Durée : 45 min

Orateur Buildwise : Vincent Detremmerie

“Le marquage CE des fenêtres et portes extérieures sur le marché belge est une obligation légale en vertu du règlement européen sur les produits de construction (RPC).  Les chiffres du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (SPF Economie) montrent que les contrôles effectués en 2022 sur le respect des exigences légales relatives au marquage CE des fenêtres et portes extérieures tel que prévu dans le RPC ont révélé une “non-conformité” dans 48% des contrôles effectués.

Ces chiffres récents montrent qu’il existe une certaine confusion au sein du secteur (entre menuisiers, installateurs et fabricants) quant aux obligations à respecter dans le cadre du RPC. Afin de soutenir le secteur, le SPF Economie a publié un guide contenant des informations sur la manière d’apposer le marquage CE et d’établir les documents justificatifs requis conformément au RPC.

 Cette session d’information fournira des informations pratiques supplémentaires à ce guide publié par le SPF Economie, en clarifiant les étapes pratiques à suivre pour obtenir le marquage CE des fenêtres et des portes extérieures dans le cadre du RPC”.

 

Durée : 45 min

Orateur Buildwise : Gilles De Raed

Souhaitez-vous en savoir plus sur l’installation des portes résistantes au feu ?

Au cours de cette présentation, nous partagerons les dernières avancées concernant l’installation de ces portes en Belgique.

De plus, nous illustrerons quelques exemples pratiques à éviter, mettant ainsi en évidence ce qu’il est important de ne pas reproduire sur vos chantiers.